Ventilation


Ventilation – Byggnadens andningsorgan


Ventilation kan kopplas till alla delar inom byggnadsfysik – Inomhusmiljö, fukt, energi, temperatur och tryck. En avgörande funktion för byggnaden och människan.

Kontakta oss

Upplevelse och mätbarhet

”Det drar.” ”Det är instängt.” ”Det känns fuktigt.”

Våra upplevelser av luftkvalitet och ventilationens funktion i våra bostäder och arbetsplatser skiljer sig ofta åt från person till person. Om personens upplevelse är rätt kan behöva utredas. Men personen har alltid rätt till sin upplevelse.

Inom ventilation krävs fingertoppkänsla mellan mätbara faktorer och brukares upplevelser. Desorberas erfarenheter och kompetenser utgör grunden för att kunna bedöma ventilationens funktion i samtliga fall.

Ventilation med eftertanke

När har man ett ventilationsproblem? Hur löser man ett ventilationsproblem? Många gånger upplevs ett problem eller att ett sådant är tydligt synbart. Att problemet kan härledas till bristande ventilationsfunktion är inte alltid lika tydligt och att försöka hantera problemet genom förändringar med ventilationssystemet kan ge oanade konsekvenser när kunskap inom ventilationens alla aspekter såsom tryck, temperatur, luftrörelser m.m. saknas.

Ventilation kan ofta betraktas som en enkel disciplin där det mesta löser sig om man ”ventilerar mera”. Vi möter ofta problem som uppstått genom för mycket ventilation. Typexempel på där enbart ökad ventilation kan skapa problem kan vara vindar, krypgrunder såväl som ur energisynpunkt.

Kontakta Desorbera för professionella bedömningar och åtgärder

Desorbera Ventilation OVK
Ventilation Desorbera

Konsekvenser av bristande ventilation

Bristande ventilation leder som bekant för gemene man till problem med försämrad inomhusmiljö, vilket kan vara både genom för lite eller för mycket ventilation. Bristande ventilation kan dock leda till många konsekvenser som normalt inte noteras i vardagen. Exempel kan vara; - Mögelskador på vindar. - Förhöjda värden av radongas. - Missfärgningar på vägg- och takytor. Konsekvenser för oss människor kan yttra sig i; - Irriterade/röda ögon - Torra slemhinnor. - Försämrad sömn/Trötthet.

I vissa fall är bristande ventilation direkt orsak, i andra orsak till andra orsaker.

Tjänster inom ventilation

Våra besiktningsmän och tekniker har kompetens inom ventilationens hela spektra och utför; - OVK-Besiktningar - Injusteringar - Rengöring/Rensning - Installationer/montage - Tekniska utredningar Desorbera anlitas flitigt av bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, kommersiella verksamheter såväl som privatpersoner.

Slutord

Sammanfattningsvis är vår erfarenhet att ventilation ofta kan betraktas som något relativt enkelt. Med våra samlade erfarenheter inom ventilation och skadeutredning bedömer vi att ventilation har en komplexitet som kräver kunskaper inom en rad angränsande områden och ett behärskande av flera delar av fysikens värld.

Desorbera Byggnadsfysik AB är unika i hur vi betraktar varje problem ur ett helhetsperspektiv med avseende på byggnadsfysikens alla delar där ventilation ofta är antingen en huvudorsak eller en bidragande faktor.

Att beskriva ventilationen som byggnadens andningsorgan är en ganska slående likhet till människans funktion sett till hur vital del den utgör såväl som vilka funktioner andningen ombesörjer. Er byggnad vill varken hålla andan eller hyperventilera – båda leder till någon sorts kollaps.

OVK-Besiktning

Enligt Plan- och Bygglagen krävs att en fastighetsägare låter utföra en obligatorisk ventilationskontroll. En OVK-besiktning ska utföras innan systemet tas i bruk och sedan enligt ett intervall om vart 3:e eller 6 år beroende på typen av system. Vissa undantag där byggnader inte behöver utföra återkommande OVK-besiktningar förekommer. Då primärt småhus med självdrag eller enbart frånluftsfläkt.

En OVK-besiktning syftar till att säkerställa god inomhusmiljö och ventilationens funktion genom att identifiera avvikelser och påtala åtgärdsbehov. Endast en Certifierad Sakkunnig Funktionskontrollant får utföra en OVK. Desorberas Sakkunniga är certifierad till nivå Riks K.

Injustering

En injustering optimerar och skapar rätt balans i byggnadens luftflöden. Vid ventilationssystem med energiåtervinning är balansen avgörande även för verkningsgraden hos systemets energiåtervinning. Injustering kräver förståelse av tryckförhållanden i byggnaden och ventilationssystemet.

Ett korrekt injusterat system ger således förbättrad inomhusmiljö, sänkt energiåtgång, minskad ljudavgivning och minskad risk för fuktrelaterade skador i byggnadsdelar.

Rengöring/Rensning

Med tiden sker nedsmutsning och ansamling av damm byggs upp i ventilationskanalerna. Konsekvenser blir att; - Mindre luft passerar genom kanalerna, vilket ger minskad luftomsättning. - Slitage på utrustning/fläktar. - Fläktarna kan behöva gå hårdare, vilket ger ökad energiåtgång. Idag finns det inte längre krav i småhus gällande rengöring av imkanal från kök. Behovet av rengöring kvarstår dock. Imkanalen belastas kraftigt av smuts och fett regelbunden rengöring av både spisfläkt och imkanal rekommenderas.

Installation/Montage

Desorbera har lång erfarenhet av installationer av alla typer av ventilationssystem från mindre hyresgästanpassningar till större nyinstallationer av ventilationssystem. Desorbera anlitas i samband med konvertering av självdragssystem i bostadsrättföreningar till frånluftssystem, installationer av FTX-system i kommersiella verksamheter såväl som installationer i småhus åt privatpersoner.

Teknisk utredning

Desorberas Sakkunniga Funktionskontrollanter utför även utredningar av problem kopplat till ventilation. I vissa fall handlar det om tydlig problematik med dålig luftkvalitet eller tekniska systemfel.

Desorbera största styrka är dock den som grupp med avseende på Sakkunnig Funktionskontrollanter, Byggdoktorer, Fuktsakkunniga och Radonsakkunniga ger en dynamik som kan behärska problem kopplat till ventilation i vilken aspekt som helst oavsett om det är ett direkt ventilationsproblem eller där ventilationen är en faktor i en större helhet.

Ventilationsutredningar och besiktning
Kontakta oss