Inomhusmiljöutredning


Inomhusmiljöutredning


Upplevelse av dålig inomhusmiljö i hemmet, på arbetsplatsen eller i skola. Symptom som huvudvärk, koncentrationssvårigheter, trötthet, irriterade ögon och luftvägar. Diffusa upplevelser har oftast en konkret orsak.

Kontakta oss

Känns det igen?

Du vaknar efter dina 8 timmars sömn. Frukosten är stadig och fiberrik. På dagens schema står såklart jobbet och en timmes träning på gymmet. Du gör allt som hälsoråden säger till dig att du ska göra. Du dricker vatten och ser till att få lite rörelse under dagen. Kosten är perfekt. Hur kommer det sig då att huvudvärken smög sig på? Hostan som hållit i sig i flera veckor vägrar att släppa och trots att du gör allt du borde så är du så fruktansvärt trött.

En inomhusmiljöutredning kan ge tydliga svar på varför och samtidigt också innebära förslag på förändringar. I många fall så handlar det om brister i form av luftkvalitet, undermålig ventilation eller att ljudnivån är på en för hög nivå - i andra fall kan en inomhusmiljöutredning påvisa att det finns spår av farliga ämnen i form av exempelvis radon eller asbest. 

Besvara frågan med en inomhusmiljöutredning

”Du måste vara stressad.”

”Nu kommer pollensäsongen.”

”vitaminbrist”

I grumlet av alla faktorer som påverkar oss över året med pollensäsonger, förkylningar, virusepidemier och väderomslag kan det vara en avlägsen tanke att en byggnad skulle kunna vara en ytterligare faktor som ger oss besvär. Vi möts även av tusentals olika lukter, vissa skarpa, vissa diffusa. Vissa upplever vi inte alls för att vi är vana vid lukten. Hur vet vi vilken lukt som kan vara tecken på något som påverkar oss negativt? Utan en grundlig inomhusmiljöutredning med riktade analyser och kunskap om byggnader, konstruktion och material samt hur dessa kan påverka människan är det omöjligt för oss som enskilda personer att besvara frågan.

inomhusmiljöutredning kontorslandskap suddigt

Hur utreds inomhusmiljön?

En inomhusutredning syftar till att utreda orsakssamband mellan upplevelse och konkret problematik. Desorbera Byggnadsfysik arbetar enligt Swesiaq-modellen – en diagnostikmetodik för att utreda inomhusmiljöproblem. Utredningarna inleds med ett förutsättningslöst besök med intervjuer och inhämtning av tekniska beskrivningar som okulär inventering av byggnaden där potentiella orsakskällor identifieras.

Vid större utredningar där flera brukare är påverkade bildas en kontaktgrupp. Efter den inledande inventeringen rapporteras till beställaren och diskussion med beställare samt, vid kontaktgrupp vid större utredningar, förs gällande vidare undersökningar.

inomhusmiljöutredning vardagsrum sovrum

Fördjupande utredningar

Vidare utredningar kan i vissa fall bli flera för att fastställa orsakssambandet och erforderlig åtgärd. 
Som verktyg till våra inomhusutredningen har vi;

 • olika typer av analyser – luft, material, fukt.
 • fuktmätningar
 • termografering
 • luftläckagesökning med spårvätgas
 • gedigen kunskap och erfarenhet av emissionsskador
 • materialkunskap
 • konstruktionskunskap
 • och givetvis lång erfarenhet av tidigare inomhusmiljöutredningar.

Efter genomförd utredning rapporteras denna till beställaren i slutrapport.
Det ingår i vårt arbetsmetod att alltid följa upp större inomhusmiljöutredningar för att säkerställa att de åtgärder vi föreslagit gett önskad effekt. 

När finns det skäl till en inomhusmiljöutredning?

Det kan ofta vara svårt att nå slutsatsen att en inomhusmiljöutredning krävs. När en enskild person upplever obehag kan detta vara svårt att härleda till en plats såsom hemmet, arbetsplatsen eller hemmet.

Man kan uppleva återkommande huvudvärk, irriterade ögon, trötthet och förkylningssymptom. Men att själv avfärda det som en ihållande förkylning, stress eller levnadsvanor ligger nära tillhands, vilket ofta även bekräftas i kontakt med sjukvården. 

Ibland följer upplevelsen även att omgivningen inte tar den egna upplevelsen på allvar och avfärdas.
Därför kan ett eget uppmärksammande på om obehaget är kopplat till vistelse till en viss plats/byggnad ge indikation om att den kan föreligga en problematik som ger obehaget.

Styrkan i antal är dock det som oftast ger en indikation om byggnadsrelaterad problematik. Om de flesta i familjen ständigt mår dåligt, flera av kollegorna har liknande problem, eller flera föräldrar till barn på skolan uppger liknande situation. Då finns det absolut skäl till att låta utföra en inomhusmiljöutredning. 

Vanliga symptom

Vanliga upplevelser och symptom som rapporteras inför en inomhusmiljöutredning är:

 • Irriterade ögon, näsa och hals.
 • Upplevelse av ”torr luft”
 • Hudeksem, rodnad i ansikte
 • Dagtrötthet
 • Huvudvärk
 • Personer som har tidigare astmatiska besvär, eksem och allergisymptom kan i vissa fall uppleva en försämring av sin grundsjukdom.

Även yrsel och koncentrationssvårigheter kan förekomma.

Vad orsakar inomhusmiljöproblem?

Upplevda symptom hos brukarna är ofta ospecifika. Orsaker till symptomen kan vara bristande luftkvalitet, en även tekniska och psykosociala faktorer.
Symptomen kan även vara helt individuella och skilja sig beroende på kön, tidigare sjukdomshistorik och exponering.

Vanliga grundorsaker till bristande luftkvalitet är

 • Fukt i byggnadsmaterial
 • Emissioner från mikrobiell påväxt
 • Emissioner från byggnadsmaterial
 • Emissioner från inredning och aktiviteter
 • Förorenad luft via tilluften
 • Förorenad luft via okontrollerat luftläckage
 • Otillräcklig luftväxling

Andra miljöfaktorer

Faktorer som buller, termisk komfort, arbetsställning och belysning kan även spela in och ge liknande symptom som sådana vid nedsatt luftkvalitet.

Även höga temperaturer och hög luftfuktighet kan ge upphov till direkta besvär eller som ett led i att det kan bidra till försämrad luftomväxling eller mikrobiell tillväxt.

Inte minst är psykosociala faktorer såsom stress att beakta. Därav är frågor kring brukarens mående av vikt, inte enbart utifrån upplevda symptom. Vi är dock väl medvetna om att vi inte tillhör rätt yrkesgrupp att utreda psykosociala spår vidare, men bör alltid ha med faktorn i vår bedömning i inomhusmiljöutredningen.

Vi hjälper dig förbättra inomhusmiljön
Kontakta oss