Skyfallsutredning


Skyfallsutredning – bedömning av byggnadens motståndskraft


Hur motståndskraftig är er byggnad vid skyfall? Kontakta Desorbera för att trygga er byggnad mot framtida klimatpåverkan.

Kontakta oss

Ett oundvikligt scenario

I ett land relativt förskonat från naturkatastrofer är vi inte helt befriade från perioder och händelser som drabbar våra byggnader. Med ett föränderligt klimat ställs vi även inför nya utmaningar. Alla framtidsscenarier visar på ökad klimatpåverkan av vårt samhälle. Enligt SMHI kommer den årliga nederbörden i Stockholm öka med närmare 30 procent mot seklets slut och sannolikheten för att ett så kallat 100-årsregn ska drabba Stockholm en gång under de kommande 100 åren är 63 procent.

Hur motståndskraftig är er byggnad då?

Underdimensionerade V/A-system

Scenariot som simulerats för ett 100-årsregn motsvarar en nederbörd på 56 mm på 30 minuter. Stadens dagvattennät är dimensionerat för ett 10-årsregn (ca 25 mm/60 minuter). Att våra byggnader kommer utsättas för översvämningar när våra dagvattensystem inte räcker till är därmed säkert.

Skyfall har sett som en VA-fråga bakåt i tiden eftersom det ansetts handla om att ta hand om överskottsvatten som mark inte mäktat med att leda bort. Med ett 100-årsregn kan vi dock inte förlita oss enbart på VA-systemen. Detta gör även ansvarsfrågan en invecklad sådan. Vem ansvarar för att hantera skador när VA-systemet inte räcker till såväl som vem som ansvarar för VA-systemets funktion och hur det ska dimensioneras.

Desorbera Skyfallsutredning
Skyfallsutredning Desorbera

Problemområden

Vanliga problemområden vid skyfall kan exempelvis vara lågpunkter, terrasser, låglutande tak, innergårdar, källare, souterrängplan och krypgrunder. Något som vi ofta kommer i kontakt med är att det nästan alltid saknas en samordning mellan fastighetsgränser tex hur avslut av tätskikt och avledning av dagvatten ska hanteras.

Källare är i hög grad utsatta byggnadsdelar. I många fall har dessa relativt fukttåliga konstruktioner med enbart målade betongkonstruktioner av olika slag. Men ibland har delar av källare byggts om till lägenheter, delar används som källarförråd med stor mängd lösöre och känsliga installationstekniska utrymmen förekommer ofta såsom undercentraler.

Skador kopplat till skyfall

Konsekvenser som yttrar sig i våra byggnader i samband med skyfall kan vara flerfaldiga. Skador i byggnadsdelar såväl som ytskikt och lösöre förekommer. Orsaker och konsekvenser kan handla om:

 • Fritt vatten eller salt- och kalkutfällningar i källare och på golv mot mark
 • Fritt vatten som tar sig igenom otätheter
 • Översvämningar på tomtytor
 • Vatten genom källardörrar
 • Baktryck i avlopp
 • Färgförändringar i källarväggar.

Eftersom skyfall av större magnitud uppstår så pass sällan åsidosätts normalt sett alla tankar kring att skyddande åtgärder kan krävas då man ”aldrig har haft problem”. Detta riskerar bli en dyr tanke.

Till skillnad från mindre vattenskador så tenderar skyfall leda till att stora mängder vatten tar sig in via källardörrar och brunnar men även genom fasad och andra otätheter som i normalfallen kanske inte är något problem.

Byggnadens motståndskraft är beroende av byggnadsmaterial, tekniska installationer och typ av utrymme. Konsekvenserna som kan uppstå är väldigt olika och därmed även hantering av risk.

Skyfallsutredning ur ett byggtekniskt perspektiv

Våra utredningar inleds alltid med ett besök för en initial bedömning för att skapa oss en uppfattning om problematiken och bedöma förutsättningar och ge rekommendation om vidare undersökningar samt budget för denna. I våra skyfallsutredningar kan det sammanfattas i att vi utreder byggnadens

motståndskraft mot skyfall-att kunna bedöma möjliga felkällor och risker. Vidare undersökningar kan bestå av en mängd olika metoder såsom; - Skyfallsanalys (riskscenario genom simulering, topografi, lågpunkter, flödesvägar, vattendjup).

 • Ritningsgranskningar byggnader
 • Okulär besiktning (mark och byggnader)
 • Bedömning byggnadsplacering
 • Bedömning av konstruktionens känslighet vid uppfuktning
 • Bedömning av påverkan på verksamheten
 • Framtagande av tekniska lösningar för att förhindra eller minimera skador.

Därför är en skyfallsutredning viktig

En skyfalls utredning utförs för att identifiera risker och bedöma hur motståndskraftig just er byggnad är.

 • Konsekvenserna av skador för den enskilda fastighetsägaren kan bli mycket kostsamt. Försäkringsvillkor kommer eller om de inte redan är återhållsamma kring att ersätta skador orsakade av skyfall.
 • Förutom förändringar i klimat finns för den enskilda fastighetsägaren flera faktorer som kan påverka om byggnaden drabbas eller inte. En faktor är placering och hur flödet av vatten från andra ytor och fastighetsgränser passerar er byggnad.
 • Skador på byggnad, material och installationer. Fukt kan påverka hållbarheten hos olika byggnadsmaterial och leda till korrosion, röta och exempelvis större mögelangrepp som är förknippat med stora åtgärdskostnader.
 • Risken för ras, skred och erosion ökar. Längre perioder av regn leder till vattenmättad mark och leder till större mängd ytvatten som behöver hanteras.

Skyfallsutredning–Hur motståndskraftig är er byggnad

Som erfarna inom byggnadstekniska utredningar vet vi normalt var de vanligaste riskerna finns. Centralt i detta är även omgivande topografi och eventuell påverkan från fastigheter och ytor. Genom riskbedömningar och simuleringar för den enskilda byggnaden kan rätt åtgärder för den specifika byggnaden på den enskilda platsen identifieras.

Ring oss så kan vi hjälpa er för en noggrann och professionell skyfallsutredning ur byggnadstekniskt perspektiv för att bedöma hur motståndskraftig just er byggnad är.

Noggrann och professionell skyfallsutredning
Kontakta oss