Fuktutredning


Fuktutredningar av Diplomerade Byggdoktorer


Vid misstanke om, eller uppenbara fukt- och mögelskador krävs gedigna kunskaper om fuktmekanik och erfarenhet av skademekanismer. Desorbera Byggnadsfysik ABs Diplomerade Byggdoktorer har dokumenterad och säkerställd kunskap inom fukt- och inomhusmiljöutredningar.

Kontakta oss

Gedigen erfarenhet av fuktutredningar

Fuktfläckar i ytskikt. Mögelskador på vinden. I krypgrunden eller torpargrunden. Resningar i badrumsgolvet. Lukt i gillestugan. Salt- och kalkutfällningar på fasaden. Missfärgningar på tak- och väggytor. De flesta av oss har stött på någon av eller liknande dessa fenomen i våra bostäder eller byggnader. Hur ska man veta orsak? Vad är omfattningen? Av det man ser, hur mycket är det man inte ser? Desorbera Byggnadsfysik AB har utbildning, kunskap och erfarenhet att utreda och fastställa orsakssambandet och erforderlig åtgärd. 

Fuktutredning - så går det till

Skador orsakade av fukt i olika form kan ge näst intill oändligt olika typer av skador. Det är heller inte alltid helt uppenbart att fukt är orsaken. Våra fuktutredningar inleds alltid med ett besök för en initial bedömning för att skapa oss en uppfattning om problematiken och bedöma förutsättningar och ge rekommendation om vidare undersökningar samt budget för denna. I våra fuktutredningar granskas handlingar och byggnadens historik undersöks för att kunna bedöma möjliga felkällor och risker.

Vidare undersökningar kan bestå av en mängd olika metoder såsom:

 • Beräkningar
 • Konstruktionsingrepp
 • Luftläckagesökningar
 • Läckagesökningar
 • Loggning
 • Fuktmätningar av olika slag
 • Analyser av uttagna prover
Desorbera fuktmätning
Desorbera fuktmätning kondens på fönster

Därför är en fuktutredning viktig 

En fuktutredning utförs för att identifiera misstänkta fuktproblem i en lokal, fastighet, villa eller byggnad för att finna orsakssamband samt lämplig åtgärd med beaktande av såväl hälsa som ekonomi. Fuktskador kan påverka ur flera aspekter:

 • Hälsoproblem. Fukt i höga nivåer i samverkan med olika material kan ge tillväxt av mögel. Detta kan i sin tur leda till hälsorisker. I studier har samband visats mellan mögeltillväxt och symptom såsom astmatiska problem, trötthet, huvudvärk, hudutslag och irriterade ögon/näsa/hals.
 • Skador på material. Fukt kan påverka hållbarheten hos olika byggnadsmaterial och leda till korrosion, röta och exempelvis större mögelangrepp som är förknippat med stora åtgärdskostnader.
 • Sämre luftkvalitet. Konsekvenser av fuktskador kan ge föroreningar till inomhusluften. Luftkvaliteten är beroende av att ventilationen fungerar tillfredsställande, men när luftkvaliteten brister trots fungerande ventilation kan det indikera förekomst av en fuktskada. Omvänt kan bristande ventilation även ge fuktskador.
 • Negativ energieffekt. Fukt påverkar isoleringen negativt och det bidrar i sin tur till att energieffekten försämras. I slutändan kan det innebära högre kostnader för uppvärmning och energi.

Fukt – en vetenskap

En inte alltför ovanlig fråga vi stöter på är; ”finns det fukt?” Absolut finns det fukt. Det finns i allt. Alltid. Fukt är rent avgörande ur många aspekter. I vissa avseenden ska fukt i höga nivåer även förväntas. Fukt i för låga nivåer kan även utgöra problem. Det är således aldrig fukten allena som utgör ett problem eller ger en skada. En fuktrelaterad skada är alltid en kombination av fuktnivå och vilket material som utsätts. Följderna av samma kombination kan även ge en mängd olika konsekvenser.

Vad krävs av en fuktutredare

För att behärska området ”fukt” krävs kunskap om energi, temperatur, tryckförhållanden, material och mycket mer. Området behärskas även genom en rad olika begrepp såsom:

 • Fuktens olika faser: Fast, flytande och gasform.
 • Fuktens enhetsbegrepp: Relativ fuktighet, Ånghalt, fukthalt, fuktkvot mm.
 • Fuktens transportsätt: Diffusion, konvektion, kapillär stigning och att vatten rinner nedåt.
 • Materials egenskaper med avseende på att hålla fukt och släppa ifrån sig fukt: Adsorption, desorption, porositet, hygroskopisk mättnad, vattenmättnad.
 • Och mycket mer.

Fuktutredning – Skilja på vad du vet, tror och gissar. 

Som erfarna inom fuktutredning vet vi normalt var de vanligaste riskerna finns. Centralt inom skadeutredning är dock att aldrig ha förutfattade meningar. Desorbera Byggnadsfysik AB tillämpar Byggdoktorernas diagnostikmetodik vilket innebär ett strikt och metodiskt tillvägagångssätt för att säkerställa att inga stenar lämnas ovända. Tråkigt nog kan man aldrig garantera att orsakssamband kommer kunna visas i förväg, men vi ser det som vår mission att aldrig lämna ifrån oss ett utlåtande utan antingen ett fastställt orsakssamband eller minst en handlingsplan för att nå dit. I många fall kan ekonomi begränsa möjligheten att nå hela vägen.

Fuktutredning - vanliga problemområden 

Det finns några områden som ofta är mer utsatta för fuktangrepp än andra och till dessa kan exempelvis krypgrunder, insidan av yttertaket, källare samt alla våtutrymmen räknas. När en byggnad är uppförd kan även ge olika riskbedömningar på grund av, för tiden, gällande byggnadsstandard och materialval. Såväl utveckling av byggnadsmetoder genom tiderna som att vi människor har en förmåga att glömma och återupprepa våra misstag kan spela in. Nya byggnadssätt och användning applicerade på äldre byggnader ställer ofta till det enligt vår erfarenhet.

Desorbera Byggnadsfysik AB behärskar hela området fukt och fuktutredning. Kontakta därför oss via kontaktformuläret för en noggrann och professionell fuktutredning.

Anlita oss för en fuktutredning
Kontakta oss