Energideklaration


Energideklaration – Byggnadens energiprestanda


Energideklaration ska upprättas för merparten av alla fastigheter var tionde år. Den skapar en överblick av, och ger vägledning kring byggnadens energiförbrukning. Anlita oss för er energideklaration.

Kontakta oss

Högt ställda krav

Med fluktuerande energipriser, högre ställda krav kring vår energiförbrukning och en djungel av goda råd kring energisparande insatser så kan det vara svårt att navigera.

Lagkrav kring att alla byggnader (med vissa undantag) ska energideklareras vart tionde år eller i samband med försäljning kan lätt ses av en fastighetsägare, eller säljare av ett småhus som ett nödvändigt ont.

Vad har man själv för användning av energideklaration? Vad är nyttan för er?

Energideklaration med engagemang

När en energideklaration upprättas med underlag av en besiktning genomförd med engagemang och intresse kan energideklarationen snarare visa på möjligheter än på byggnadens brister.

Att inte bara fastställa byggnadens energiprestanda, utan att även ge väl avvägda förslag om förbättringsåtgärder med hänsyn till byggnads- och inomhusmiljö ingår i energiexpertens uppdrag.

Desorbera Byggnadsfysik ABs energiexperter är även diplomerade byggdoktorer, sakkunniga Radon och har även Sakkunniga Funktionskontrollanter Nivå Riks K (OVK) i verksamheten. . Kontakta oss för mer information och bokning.

Desorbera Energideklaration certifieringssystem
Energideklaration Desorbera

Elanvändningens intåg

I Sverige står våra bostäder för den enskilt största energiåtgången. Nära 60% av energin förbrukas kopplat till våra bostäder. Historiskt har elanvändningen givetvis även förändrats. En kraftig ökning under 1970-80-talet när oljepriser steg och våra kärnkraftverk byggdes inledde en övergång till elanvändning.

Mer än hälften av våra bostäder och lokaler värms dock med fjärrvärme Klart övervägande andel hos flerbostäder där ca 90% värms med fjärrvärme.

Klimatomställningen ställer höga krav på oss som samhälle och som enskilda fastighetsägare att verk för att sänka vår energiförbrukning i största möjliga mån.

Utveckla det invecklade

Vad är en energideklaration?

Energideklarationen syftar till att fastställa en byggnads energiprestanda. Energiprestandan är summan av energi till uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsel och kyla dividerat med byggnadens uppvärmda area (A-tempyta), multiplicerat med en viktningsfaktor för energislag samt med en geografisk faktor. Hängde du med?

Man kan förenkla det med att en byggnad ska kunna jämföras med en annan byggnad även om den ligger inom en helt annan klimatzon samt att den brukas av en familj med helt andra vanor och storlek. Utifrån energiprestandan får byggnaden även en klassning. Den känner du igen från kylskåpen t ex. Vid nyproduktion krävs att ett hus får som sämst energiklass C, vilket är 100% av nybyggnadskravet (90kWh/m2/år). A-hus är inte helt vanliga. Passivhus eller mycket egengenererad energi hittar vi bland dessa. Eluppvärmda hus från 70-90-talet utan värmepumpar och sämre hus får oftast G som är sämst på skalan.

I Desorberas energideklarationer eftersträvas alltid att leverera en pedagogiskt greppbar produkt. Att ta sig tiden till att utbilda beställaren i produktens komplexitet och begrepp är avgörande för kundnyttan. En produkt som man inte förstår blir svår att använda.

Genomförande

Vid upprättande av en energideklaration samlas data in avseende byggnadens faktiska förbrukning av såväl energi som vatten. Tillsammans med underlag från en besiktning på plats fastställs hur förbrukningarna ska fördelas på uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsel, kyla, hushållsel. Detta görs med hjälp av beräkningsprogram.

Energideklarationen syftar även till att hjälpa fastighetsägaren med underlag för att ta beslut om investeringar av energiförbättrande åtgärder. Det kan vara byggnadstekniska, installationstekniska eller styr/reglertekniska.

Där möjlighet finns kan fastighetsägaren få hjälp med beräknad besparing och återbetalningstid för föreslagen åtgärd. Vid mer komplicerad och/eller större åtgärder kan mer omfattande beräkningsarbete krävas samt inhämtning av offerter, vilket normalt inte ingår i en energideklaration.

Marknaden har visat på mycket varierande kvalitet samt uppdragsomfattning vid upprättande av energideklarationer. Det är därför av yttersta vikt att man som beställare efterfrågar vad som kommer att ingå i energideklarationen samt vilken erfarenhet energiexperten har.

Marknadsföring med energideklaration

Som tidigare nämnt ligger lagkravet på en säljare av en fastighet att låta upprätta en energideklaration. Det kan tyckas vara en ofördelaktig fördelning eftersom eventuella åtgärdsförslag endast kommer komma köparen till gagn.

Här anser vi att en skicklig mäklare kan använda energideklarationen i sin marknadsföring. Ett hus med klassning G kommer ju visa upp något trista driftskostnader. Om energideklarationen upprättas tillsammans med bra investerings- och avkastningskalkyler kan möjligheter visa på goda möjligheter till sänkta driftskostnader, vilket i sin tur bör leda till ökat värde hos fastigheten.

Kan det även visas att energiklassningen kan sänkas till ett B eller C finns det idag banker som ger rabatter på räntesatser, s.k. gröna lån, vilket även kan marknadsföras.

Sakkunnig Energi bland annat

En energideklaration kan endast utföras av en Certifierad Energiexpert. En Certifierad Energiexpert med djupgående kunskaper inom byggnadsfysik framför allt med avseende på fukt, inomhusmiljö och ventilation ger er som beställare en partner som ser till helheten och framtiden.

Kontakta oss i vårt kontaktformulär. Och kom ihåg att fråga om vad som ingår

Experter på energideklarationer
Kontakta oss